Nakladništvo

VITA, VITA, ŠTAMPA NAŠA GORI GRE!

NAKLADNIŠTVO ČAKAVSKOG SABORA

 

I. Zbornici Čakavskoga sabora

Sabor čakavskog pjesništva 1970. [znanstveni skup: referati i rasprava] / [predgovor Vilma Zohil], Rijeka, 1971. – Jeličić, Matej (ur.), Pazinski memorijal, Pazin, 1971. – Sabor čakavskog pje­sništva 1972. / [predgovor Vilma Zohil], Žminj, 1972. – Jezična antidogma Miroslava Krleže, kritike i eseji, Žminj, 1974. – Kalčić, Mario (ur.), Zavičajna književnost u nastavi, Žminj, 1975.

 

II. Zavičajna knjiga

Siljan, Ive, Vragu na putu: tri drame, Pazin, 1974.

 

III. Biblioteka za gradišćanske Hrvate

Meršić, Martin, ml., Znameniti i zaslužni Gradišćanski Hrvati, Pazin, 1972.

 

IV. Zavičajna biblioteka

Bratulić, Josip; Strčić, Petar, Sto godišnjica Naše sloge, Pazin, 1970. – Strčić, Mirjana (prir.), Careva pisma iz Liburnije: izbor iz korespondencije Viktora Cara Emina s Rikardom Katalinićem Jereto­vim (Rijeka: „Dometi“) Opatija, 1970. – Laginja, Matko, Istranom: književna ostavština [prir. Ive Jelenović], Žminj, 1970. – Kalčić, Mario (prir.), Istarska korabljica, Žminj, 1972. – Kalčić, Marijan (prir.), Što je Čakavski sabor, Rijeka, 1973.

 

V. Posebna izdanja Čakavskoga sabora

Črnja, Zvane; Valentić, Mirko; Benčić, Nikola (ur.), Gradišćanski Hrvati (Zagreb: Komisija za kulturne veze s inozemstvom Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske), Zagreb, 1973.

 

VI. Samostalna izdanja

Črnja, Zvane (prir.), Čakavčići: izbor dječjih pjesama iz natječaja Čakavskog sabora 1972. i 1973. godine, Žminj, 1974. – Kabalin, David, Kolo mažurane, Pazin, 1975. – Črnja, Zvane, Pogled iz provincije, Pula, 1978. – Kalčić, Mario (prir.), Čakavski sabor: zapis s IX skupštine (Pula: „Otokar Keršovani“), Pula, 1978. Bratulić, Josip, Istarski razvod: studija i tekst, Pula, 1978. – Ive, Rudan, Narodna čakavska poezija: na tlu Istre i Hrvatskog primorja, Pula, 1979. – Percan, Josip, Sutivanac – jučer, danas, sutra, Pula, 1983. – Peteh, Nada, Uroki ruok (Rovinj: OK SSOH), Žminj, 1988. – Bertoša, Miroslav, Zlikovci i prognanici: socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII. stoljeću (Pula: Istarska književna kolonija Grozd), Pula, 1989. – Milovan, Antun (prir.), Zlatna lira čakavska: an­tologija čakavske umjetničke lirike od Marulića do Črnje, Žminj, 1998. – Čakavski sabor:1970. – 2000. g. [30. obljetnica Čakavskog sabora], Žminj, 2000. – Čakavski sabor:1998. – 2002., Žminj, 2002. – Čakavski sabor: 2003. – 2005., Žminj, 2005. – Čakavski sabor: 2002. – 2006. [Izvještajno-izbornasjednica Skupštine Čakavskog sabora studenog 2006.], Žminj, 2006. – Banko, Maria, Poezija jed­nog barbarina = Poetry of a barbarian, Žminj, 2006. – Kontošić, Denis, Dih, Žminj, 2007. – Krajcar, Slavko, Kunfina ni, zbirka pjesama, Žminj, 2010. – Milovan, Antun, Bandire na vitru, Žminj, 2013. – Sošić, Remiđo, Grozd grojza, Žminj, 2014. – Čakavski sabor: 2014., Žminj, 2015.

 

VII. Izdanja u sunakladništvu

Laginja, Matko, Istranom: književna ostavština (Rijeka: „Dometi“), Žminj, 1970. Grčević, Mladen, Poreč (Poreč: Skupština općine), Žminj, 1975. – Bertoša, Miroslav, Istarsko vrijeme prošlo (Pula: Glas Istre), Pula, 1978. Laginja, Matko, Književna djela i rasprave (Pula: Istarska nakla­da; Rijeka: „Otokar Keršovani“, Liburnija, Edit; Rovinj: Centro di ricerche storiche; Zagreb: Mla­dost, 1983.), Pula, 1983. Labinjan, Galiano, Juraj Dobrila: istarski preporoditelj (1812 – 1882), zbornik (Pazin: Organizacioni odbor za obilježavanje 100-godišnjice smrti dra Jurja Dobrile pri OK SSRNH: Istarsko književno društvo „Juraj Dobrila“: Društvo svećenika sv. Ćirila i Meto­da; Pula: Povijesno društvo Istre), Pazin, 1985. – Jakovljević, Božo, Biografski leksikon Buzeštine i općine Lanišće: građa (Pazin: „Josip Turčinović“), Pula, 1996. Biletić, Boris, Bartuljska jabuka: ogledi o književnom djelu Zvane Črnje (Buzet: Reprezent), Žminj – Buzet, 2001. Vukušić, Stjepan, Zvijezde nad Gočanom (Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika), Pula – Žminj, 2003. Milovan, Antun, Tihi štajuni: čakavske pjesme (Pula: Sv. German), Žminj, 2005. – Lužina, Jele­na, Meštar: fragmenti o Ivi Ermanu, glumcu (Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika), Žminj – Pula, 2013.

 

VIII. Biblioteka Besedi drage

Kranjčić, Milica, Bezačija va baulje, Žminj, 2010.