Istra kroz stoljeća

Edicija

Na bogatom i raznovrsnom aktivnom iskustvu, stečenom u prvih sedam-osam godina kultu­rološkoga rada i aktivnosti, Čakavski je sabor 1977. godine utvrdio još jedan od svojih ka­pitalnih projekata, nakladnički niz reprezentativne antologijsko-enciklopedijske edicije Istra kroz stoljeća, nastao na inicijativu Zvane Črnje i prema konceptu dr. Josipa Bratulića, a prihvaćen na sjednici Predsjedništva Čakavskog sabora, održanoj u Zagrebu, 25. siječnja 1977., te na Skupštini Čakavskog sabora u Opatiji, 5. ožujka 1977. Prvotni je naslov bio Istra u sto knjiga. Projekt za anto­logijsko-enciklopedijsko izdanje.

Na Skupštini su osnovana tijela edicije: Izdavački savjet i Uredništvo, kasnije Vijeće urednika. Do pokretanja ovako opsežnog nakladničkog pothvata moglo je doći prije svega zato što je Čakav­ski sabor od početka djelovanja potrebnu i posebnu pozornost posvećivao izdavačkoj djelatnosti – polazeći od poznate činjenice da pisana i tiskana riječ nosi najsnažnije i trajne poruke sveopćih ljudskih razmišljanja i odnosa. Čakavski sabor također je uvijek polazio od činjenice da je Istra stoljećima živjela neprirodno istrgnuta iz svojih nacionalnih okvira te tako osuđena na dugu i tešku povijesnu anonimnost.

Prema zamisli Zvane Črnje, „osnovna svrha projekta Istra kroz stoljeća bila je da se moder­nom znanstvenom obradom i na privlačan način sistematizira i predstavi sveukupnost istarskog fenomena, i to uzimajući podjednako u obzir njegovu povijesnu empiriju, stvaralačku dimenziju i suvremena određenja. (…) Ovaj projekt ima i jednu posebnost, važnu idejnu dimenziju. S gledišta europskih kulturnih prožimanja, ovo je prvi put da se preko povijesnih provalija između dva na­roda i dviju kultura uspostavlja most međusobnog uvažavanja s kojim se, uz oslonac na analitičku i kritičku aparaturu moderne znanosti, razrješavaju svi sporni problemi i utemeljuje solidarnost i zajedništvo na najvišim razinama suvremene političke svijesti; ukratko, Istra će realizacijom ovog projekta zaokružiti svoje kulturno djelo.“

Prema tome projektu treba javnosti biti predočena široka panorama istarskih kulturno-po­vijesnih, književnih, publicističkih, građevinsko-arhitektonskih, urbanističkih, likovnih, folklornih, glazbenih, jezično-dijalektalnih i drugih tema i ideja, zapravo sinteza najvrjednijih ostvarenja koja je istarsko-primorsko-čakavsko područje sa svojim narodnim, pučkim, umjetničkim ili znanstvenim kreativnim genijem, bez obzira na etničke ili nacionalne i kulturne krugove i fenomene, iznjedrilo ti­jekom višestoljetnog civilizacijskoga i kulturnog bivstvovanja i „hoda“ tim polikulturnim prostorima. Prvi dio projekta sastojao se od dvanaest knjiga monografskoga karaktera u kojima je trebala biti predstavljena interdisciplinarna sinteza istarske problematike. Drugi, veći dio projekta u osnovi je antologijskoga karaktera i u njemu su trebale biti kritički predočene sve stvarne vrijednosti što ih je ovaj kraj dao civilizaciji i kulturi uopće. U prvome i dugome dijelu građa će biti podvrgnuta strogoj znanstvenoj obradbi, ali će se voditi računa o tome da tekstovi budu pristupačni najširemu čitateljskom krugu.

Istra kroz stoljeća, jedan od najvažnijih izdavačkih projekata u istarskome nakladništvu prote­klih desetljeća, pripremilo je uredništvo u sastavu: Zvane Črnja, dr. Josip Bratulić, dr. Mate Zorić i Marija Ivetić (tajnica redakcije), a u suradnji s većim brojem stručnjaka (dr. Dragovan Šepić, dr. Danilo Klen, Mirjana Strčić, Petar Strčić, Tone Crnobori, Giacomo Scotti, dr. Nedeljko Mihanović, dr. Miroslav Šicel, Slavko Zlatić, Mario Kalčić i drugi), od kojih su neki istražili pojedina razdoblja i tematska područja te pripremili potrebnu dokumentaciju.

U razdoblju od 1979. do prijelomnih 1990-ih godina izišlo je, godišnjim ritmom, šezdeset svezaka u deset kola. Projekt je vodio izdavački savjet od 15-ak članova, te Uredništvo (Vijeće ured­nika), a glavni je urednik do smrti (1991.) bio književnik Zvane Črnja. Uz Čakavski sabor, prvi izdavači bili su Otokar Keršovani iz Rijeke, Istarska naklada iz Pule i Edit iz Rijeke. Njima su se u narednim kolima pridružili drugi nakladnici i znanstvene ustanove, a od 9. kola izdavač je bio Ča­kavski sabor, dok su ostali postali suizdavačima. Uredništvo je u nizovima od po šest knjiga nastojalo ravnomjerno objavljivati djela iz istarske hrvatske književnosti, istarske talijanske književnosti pre­vedene na hrvatski jezik, publicistička i memoarska djela hrvatskih i talijanskih autora, antologije i sl., te prijevode antičkih i humanističkih tekstova.

Od 1991. do 2010. knjige su izlazile neredovito, najčešće u malim ili nepoznatim (vje­rojatno neznatnim) nakladama, a objavljena su samo dva i pol kola, nepotpuno 11. (četiri sve­ska) i 12. (pet svezaka), do zaključno 13. kola (dva sveska), ukupno 11 knjiga.

Zahvaljujući sunakladničkoj suradnji Čakavskoga sabora Žminj i Istarskoga ogranka Društva hrvatskih književnika Pula te financijskoj potpori Istarske županije i Grada Pule, odnosno njihovih resornih upravnih odjela, Istra kroz stoljeća ponovno je pokrenuta kao redovita edicija 2018. godi­ne. Novo uredništvo radi u sastavu: dr. sc. Boris Domagoj Biletić (glavni urednik), akademik prof. dr. sc. Milorad Stojević, Nada Galant, prof. (tajnica uredništva), prof. dr. sc. Irvin Lukežić, prof. dr. sc. Robert Matijašić, prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić i Josip Šiklić, prof. (tajnik edicije).

Članovi Izdavačkoga savjeta i Uredništva I. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Drago Crnčević, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Lino Gorjan, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Marijan Mat­ković, Andre Mohorovičić, Etore Poropat, Dušan Rakovac, Ive Siljan, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić, Slavko Zlatić i Darivoj Žilić.

Uredništvo: Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Marin Franičević, Mario Kalčić, Danilo Klen, Nedjeljko Mihanović, Josip Percan, Giacomo Scotti, Predrag Vranicki, Šime Vučetić, Igor Zani i Mate Zorić.

Urednik: Zvane Črnja.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika II. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Drago Crnčević, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Lino Gorjan, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Marijan Mat­ ković, Bože Mimica, Andre Mohorovičić, Etore Poropat, Dušan Rakovac, Ive Siljan, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić, Slavko Zlatić i Darivoj Žilić.

Vijeće urednika: Dunja Barbarić, Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Tone Crnobori, Albino Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Vladimir Filipović, Marin Franičević, Marija Ivetić, Vesna Jur­kić-Girardi, Mario Kalčić, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Nedjeljko Mihanović, Ive Mihovilović, Andrija Mutnjaković, Daniel Načinović, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Ive Ru­dan, Giacomo Scotti, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vra­nicki, Šime Vučetić, Igor Zani i Mate Zorić.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Zvane Črnja, Mario Kalčić, Nedjeljko Miha­nović, Milan Rakovac, Giacomo Scotti, Miroslav Šicel, Predrag Vranicki, Šime Vučetić i Mate Zorić.

Urednik: Zvane Črnja.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika III. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Drago Crnčević, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Josip Fruk, Luciano Giuricin, Lino Gorjan, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Ma­chin, Josip Malić, Marijan Matković, Bože Mimica, Andre Mohorovičić, Etore Poropat, Dušan Ra­kovac, Ive Siljan, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić, Slavko Zlatić i Darivoj Žilić.

Vijeće urednika: Dunja Barbarić, Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Tone Crnobori, Albino Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Vladimir Filipović, Marin Franičević, Marija Ivetić, Vesna Jur­kić-Girardi, Mario Kalčić, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Zvonimir Majdak, Nedjeljko Mihanović, Ive Mihovilović, Andrija Mutnjaković, Daniel Načinović, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Ive Rudan, Giacomo Scotti, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vranicki, Šime Vučetić, Igor Zani i Mate Zorić.

Urednik: Zvane Črnja.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika IV. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Josip Fruk, Luciano Giuricin, Lino Gorjan, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Marijan Matković, Željko Mažar, Andre Mohorovičić, Uroš Peruško, Tomislav Pilepić, Etore Poro­pat, Dušan Rakovac, Eros Sequi, Ive Siljan, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić i Slavko Zlatić.

Vijeće urednika: Dunja Barbarić, Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Tone Crnobori, Albino Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Vladimir Filipović, Marin Franičević, Marija Ivetić, Vesna Jur­kić-Girardi, Mario Kalčić, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Zvonimir Majdak, Lucifero Martini, Ne­djeljko Mihanović, Ive Mihovilović, Andrija Mutnjaković, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vranicki, Šime Vučetić, Igor Zani, Milan Zinaić i Mate Zorić.

Glavni urednik: Zvane Črnja. lanovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika V. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Anton Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Luciano Giuricin, Lino Gorjan, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Marijan Mat­ković, Andre Mohorovičić, Uroš Peruško, Tomislav Pilepić, Etore Poropat, Dušan Rakovac, Eros Sequi, Ive Siljan, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić i Slavko Zlatić.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Tone Crnobori, Albino Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Marin Franičević, Marija Ivetić, Vesna Jurkić-Girardi, Mario Kalčić, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Zvonimir Majdak, Lucifero Martini, Nedjeljko Mihanović, Ive Mihovilović, An­drija Mutnjaković, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vranicki, Šime Vučetić, Igor Zani, Milan Zinaić i Mate Zorić.

Glavni urednik: Zvane Črnja.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika VI. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Luciano Giuricin, Elda Čerina, Lino Gorjan, Josip Hrvatin, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Andre Mohorovičić, Uroš Peruško, Tomislav Pilepić, Etore Poropat, Dušan Rakovac, Eros Sequi, Ive Siljan, Julijano Sokolić, Bogdan Tomašić, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić i Slavko Zlatić.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Albino Crnobori, Tone Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Marin Franičević, Tomislav Gospodnetić, Marija Ivetić, Vesna Jurkić-Girardi, Ma­rio Kalčić, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Lucifero Martini, Nedjeljko Mihanović, Ive Mihovilović, Andrija Mutnjaković, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vranicki, Šime Vučetić i Mate Zorić.

Glavni urednik: Zvane Črnja.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika VII. kola

Izdavački savjet: Josip Barković, Karlo Bilić, Mirko Božić, Elda Bradičić, Antun Bubić (pred­sjednik), Domenico Cernecca, Ema Derossi-Bjelajac, Ante Drndić, Ante Ferlin, Luigi Ferri, Luciano Giuricin, Elda Čerina, Lino Gorjan, Josip Hrvatin, Oreste Košeto, Aleksa Ladavac, Ennio Machin, Josip Malić, Andre Mohorovičić, Uroš Peruško, Tomislav Pilepić, Etore Poropat, Dušan Rakovac, Eros Sequi, Ive Siljan, Julijano Sokolić, Bogdan Tomašić, Ivo Vejvoda, Veseljko Velčić i Slavko Zlatić.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Josip Bratulić, Albino Crnobori, Tone Crnobori, Zvane Črnja, Vanda Ekl, Marin Franičević, Tomislav Gospodnetić, Marija Ivetić, Vesna Jurkić-Girardi, Aldo Kliman, Danilo Klen, Galiano Labinjan, Lucifero Martini, Nedjeljko Mihanović, Ive Mihovi­lović, Andrija Mutnjaković, Josip Percan, Giovanni Radossi, Milan Rakovac, Petar Strčić, Dragovan Šepić, Miroslav Šicel, Petar Šimunović, Predrag Vranicki, Šime Vučetić i Mate Zorić.

Glavni urednik: Zvane Črnja. lanovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika VIII. kola

Izdavački savjet: Elda Bradičić, Antun Bubić (predsjednik), Tone Crnobori, Mario Dago­stin, Ema Derossi-Bjelajac, Vesna Jurkić-Girardi, Šime Kalčić, Aldo Kocjan, Aleksa Ladavac, Aldo Macinić, Ivica Percan, Vlado Pernić, Tomislav Pilepić, Anton Racan, Giovanni Radossi, Julijano Sokolić i Boro Stipanović.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Boris Biletić, Josip Bratulić, Zvane Črnja, Vanda Ekl, An­tun Giron, Vera Glavinić, Tomislav Gospodnetić, Eduard Hercigonja, Matej Jeličić, Danilo Klen, Aldo Kliman, Mate Križman, Mate Maras, Tonko Maroević, Darinko Munić, Andrija Mutnjaković, Daniel Načinović, Anica Nazor, Lidija Nikočević, Josip Percan, Renato Pernić, Milan Rakovac, Eros Sequi, Miroslav Sinčić, Mirjana Strčić, Dragovan Šepić, Petar Šimunović, Mirko Todorić, Ferdo Tončinić, Tullio Vorano, Predrag Vranicki, Franjo Zenko i Lovro Županović.

Glavni urednik: Zvane Črnja.

Direktor edicije: Aldo Kliman.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika IX. kola

Izdavački savjet: Elda Bradičić, Antun Bubić (predsjednik), Tone Crnobori, Mario Dago­stin, Ema Derossi-Bjelajac, Vesna Jurkić-Girardi, Šime Kalčić, Aldo Kocjan, Aleksa Ladavac, Aldo Macinić, Ivica Percan, Vlado Pernić, Tomislav Pilepić, Anton Racan, Giovanni Radossi, Julijano Sokolić i Boro Stipanović.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Boris Biletić, Josip Bratulić, Zvane Črnja, Vanda Ekl, An­tun Giron, Vera Glavinić, Tomislav Gospodnetić, Eduard Hercigonja, Matej Jeličić, Danilo Klen, Aldo Kliman, Mate Križman, Mate Maras, Tonko Maroević, Darinko Munić, Andrija Mutnjaković, Daniel Načinović, Anica Nazor, Lidija Nikočević, Josip Percan, Renato Pernić, Milan Rakovac, Eros Sequi, Miroslav Sinčić, Mirjana Strčić, Dragovan Šepić, Petar Šimunović, Mirko Todorić, Ferdo Tončinić, Tullio Vorano, Predrag Vranicki, Franjo Zenko i Lovro Županović.

Urednik: Zvane Črnja.

Direktor edicije: Aldo Kliman.

Članovi Izdavačkoga savjeta i Vijeća urednika X. kola

Izdavački savjet: Elda Bradičić, Antun Bubić (predsjednik), Tone Crnobori, Mario Dago­stin, Armando Debeljuh, Ema Derossi-Bjelajac, Vesna Jurkić-Girardi, Šime Kalčić, Aleksa Ladavac, Aldo Macinić, Ivica Percan, Vlado Pernić, Anton Racan, Giovanni Radossi, Julijano Sokolić i Boro Stipanović.

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Boris Biletić, Josip Bratulić, Zvane Črnja, Vanda Ekl, An­tun Giron, Vera Glavinić, Tomislav Gospodnetić, Eduard Hercigonja, Matej Jeličić, Danilo Klen, Aldo Kliman, Mate Križman, Mate Maras, Tonko Maroević, Darinko Munić, Andrija Mutnjaković, Daniel Načinović, Anica Nazor, Lidija Nikočević, Josip Percan, Renato Pernić, Milan Rakovac, Eros Sequi, Miroslav Sinčić, Milivoj Sironić, Mirjana Strčić, Dragovan Šepić, Petar Šimunović, Mirko Todorić, Ferdo Tončinić, Tullio Vorano, Predrag Vranicki, Franjo Zenko i Lovro Županović.

Glavni urednik: Zvane Črnja.

Direktor edicije: Aldo Kliman.

Vijeća urednika XI. kola (objavljene 4 knjige 2004.)

Vijeće urednika: Miroslav Bertoša, Boris Biletić, Josip Bratulić, Zvane Črnja, Vanda Ekl, An­tun Giron, Vera Glavinić, Tomislav Gospodnetić, Eduard Hercigonja, Matej Jeličić, Aldo Kliman, Mate Križman, Mate Maras, Tonko Maroević, Darinko Munić, Andrija Mutnjaković, Daniel Nači­nović, Anica Nazor, Lidija Nikočević, Renato Pernić, Milan Rakovac, Eros Sequi, Miroslav Sinčić, Milivoj Sironić, Mirjana Strčić, Dragovan Šepić, Petar Šimunović, Mirko Todorić, Ferdo Tončinić, Tullio Vorano, Predrag Vranicki, Franjo Zenko i Lovro Županović.*2

Direktor edicije: Armando Debeljuh.

POPIS NASLOVA PO KOLIMA

I. KOLO (1979.)
1. Mate Križman: Antička svjedočanstva o Istri
2. Giuseppina Martinuzzi: Socijalizam i domovina
3. Ante Tentor: Suvišna usta; Beg Mirko
4. Mate Balota: Na crvenoj istarskoj zemlji
5. Otokar Keršovani: Kulturne i povijesne teme
6. Drago Gervais: Moja zemlja

II. KOLO (1980.)
7. Frane Petrić: Deset dijaloga o povijesti
8. Eugen Kumičić: Gospođa Sabina
9. Mijo Mirković: Matija Vlačić Ilirik (I)
10. Mijo Mirković: Matija Vlačić Ilirik (II)
11. Fulvio Tomizza: Bolji život
12. Milan Rakovac: Priko Učke

III. KOLO (1981.)
13. Zvane Črnja: Sabrane pjesme
14. Vladimir Nazor: Krvavi dani
15. Mate Balota: Puna je Pula
16. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (I)
17. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (II)
18. Josip Voltić: Bečka pisma / Ričoslovnik

IV. KOLO (1983.)
19. Herman Buršić: Istarska partizanska štampa (III)
20. Frane Petrić: Deset dijaloga o retorici
21. Ive Rudan: Hrvatske narodne pjesme Istre i kvarnerskih otoka
22. Evgenij Kumičić: Začuđeni svatovi
23. Matko Laginja: Književna djela i rasprave
24. Eligio Zanini: Razgovor s galebom Filipom

V. KOLO (1984.)
25. Viktor Car Emin: Presječeni puti
26. Kornelije Budinich: Arhitektonska istraživanja
27. Vladimir Nazor: Istarske teme (I)
28. Vladimir Nazor: Istarske teme (II)
29. Mate Balota: Stara pazinska gimnazija
30. Tone Peruško: U svome vremenu

VI. KOLO (1985.)
31. Mijo Mirković: Ekonomska historija Jugoslavije (I)
32. Mijo Mirković: Ekonomska historija Jugoslavije (II)
33. Miroslav Bertoša: Etos i etnos zavičaja
34. Lucifero Martini: Opredjeljenje
35. J. Bratulić, P. Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (I)
36. J. Bratulić, P. Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (II)

VII. KOLO (1986.)
37. J. Bratulić, P. Šimunović (prir.): Prezimena i naselja u Istri (III)
38. Danilo Klen: Šćavunska vesla
39. Maja Bošković-Stulli: Zakopano blago
40. Pier Antonio Quarantotti Gambini: Crvena ruža
41. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (I)
42. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (II)

VIII. KOLO (1989.)
43. Josip Percan: Obzori istarskog narodnjaštva (III)
44. Andrija Mutnjaković (prir.): Slavoluk Sergijevaca
45. Carlo De Franceschi: Uspomene
46. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (I)
47. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (II)
48. Dragovan Šepić: Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije (III)

IX. KOLO (1990.)
49. Eros Sequi: Susreti s Istrom
50. Mirjana Strčić: Istarska pjesmarica (I)
51. Mirjana Strčić: Istarska pjesmarica (II)
52. Petar Strčić: Na velikoj prekretnici
53. Fulvio Tomizza: Zlo dolazi sa sjevera (I)
54. Fulvio Tomizza: Zlo dolazi sa sjevera (II)

X. KOLO (1991.)
55. Herman Dalmatin: Rasprava o bitima (I)
56. Herman Dalmatin: Rasprava o bitima (II)
57. Pier Antonio Quarantotti Gambini: Na valu krstarice
58. Viktor Car Emin: Mali Učkarić
59. Ante Dukić: Iz dnevnika jednog magarca
60. Miroslav Sinčić: Povratak u zavičaj

XI. KOLO
61. Andre Mohorovičić: Istarski limes (I), 2004.
62. Andre Mohorovičić: Istarski limes (II), 2004.
63. Milan Rakovac: Sliparija, 2004.
64. Mario Schiavato: Crlenica i gromače, 2004.
65. Stjepan Vukušić: Eseji i kritike, 2018.
66. Vlada Acquavita: Herbarium mysticum, 2018.

XII. KOLO
67. Nelida Milani Kruljac: Nezamjetne prolaznosti, 2006.
68. Daniel Načinović: Blagoslov barke, 2007.
69. Ivano Cavallini: Istarske glazbene teme i portreti, 2007.
70. Attilio Krizmanić: Pulska kruna (I), 2009.
71. Attilio Krizmanić: Pulska kruna (II), 2009.
72. Jaro Zeman: Pula – Izgubljeni zavičaj (u pripremi)

XIII. KOLO
73. Anton Gnirs: Arheološki tekstovi, 2009.
74. Branko Fučić: Majstori biblijskih svitaka, 2010.
75. Albino Crnobori: U snu, 2019.
76. Jelena Lužina: Pulski eseji, 2019.
77. J. Lužina – M. Rakovac – J. Šiklić: Čakavski sabor 1970. – 2020., 2020.
78. Skupina autora i Mario Kalčić: Čovjek u svome vremenu, 2020.

Naslovnice