Katedra Klimenta Ohridskog

Katedra Klimenta Ohridskog otkrivena je 1978. kao i Stol Ćirila i Metodija. Kamena katedra i osam kamenih blokova kao stolci postavljeni su ispod hrasta, uokrug katedre. Ovo spomen-obilježje posvećeno je Klimentu Ohridskom, najpoznatijemu i najznačajni¬jem učeniku i sljedbeniku Ćirila i Metoda, osnivaču prvoga slavenskoga sveučilišta, škole koju je osnovao na Ohridu.

Potporu izradi Stola Ćirila i Metodija i Katedri Klimenta Ohridskog dala je i Makedonska akademija na naukite i umetnostite (Makedonska akademija znanosti i umjetnosti), čiji su visoki predstavnici – predsjednik akademije Mihajlo Apostolski i član akademije Blaže Koneski – prisustvovali inauguraciji.